Vlasenko, Irina, Valentyna Bandura, Tetyana Semko, Larisa Fialkovska, Olga Ivanishcheva, and Vladyslav Palamarchuk. 2021. “Innovative Approaches to the Development of a New Sour Milk Product”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (October):970-81. https://doi.org/10.5219/1688.