Kukhtyn, Mykola, Volodymyr Salata, Yulia Horiuk, Vyacheslav Kovalenko, Larisa Ulko, Prosyanуi Sergiy, Viktor Shuplyk, and Leonid Kornienko. 2021. “The Influence of the Denitrifying Strain of Staphylococcus Carnosus No. 5304 on the Content of Nitrates in the Technology of Yogurt Production”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (February):66-73. https://doi.org/10.5219/1492.