Prytulska, Nataliia, Iuliia Motuzka, Anna Koshelnyk, Olena Motuzka, Ludmila Yashchenko, Malgorzata Jarossová, Paulína Krnáčová, Joanna Wyka, Ewa Malczyk, and Marta Habánová. 2021. “Сonsumer Preferences on the Market of Plant-Based Milk Analogues”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (February):131-42. https://doi.org/10.5219/1485.