Davydenko, Andriy, Hryhorii Podpriatov, Sergiy Gunko, Volodymyr Voitsekhivskyi, Oksana Zavadska, and Anatoliy Bober. 2020. “The Qualitative Parameters of Potato Tubers in Dependence on Variety and Duration of Storage”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (November):1097-1104. https://doi.org/10.5219/1392.