Slozhenkina, Marina Ivanovna, Ivan Fyodorovich Gorlov, Vera Vasilievna Kryuchkova, Anastasia Evgenievna Serkova, Anastasia Dmitrievna Ryaskova, and Svetlana Nikolayevna Belik. 2019. “Vegetable Ingredient in Cheese Product”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 13 (1):1018-25. https://doi.org/10.5219/1207.