Shanina, Olga, Ivan Galyasnyj, Tetyana Gavrysh, Kateryna Dugina, Yuriy Sukhenko, Vladyslav Sukhenko, Natalia Miedviedieva, Mikhailo Mushtruk, Tatyana Rozbytska, and Natalia Slobodyanyuk. 2019. “Development of Gluten-Free Non-Yeasted Dough Structure As Factor of Bread Quality Formation”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 13 (1):971-83. https://doi.org/10.5219/1201.