USTYMENKO, I.; BAL-PRYLYPKO, L.; NIKOLAENKO, M.; IVANIUTA, A.; TVEREZOVSKA, N.; CHUMACHENKO, I.; PYLYPCHUK, O.; ROZBYTSKA, T.; GRUNTOVSKYI, M.; MELNIK, V. Development of sour cream with vegetable oils using a food emulsion stabilised by an emulsifying complex. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 17, p. 159–169, 2023. DOI: 10.5219/1849. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1849. Acesso em: 3 mar. 2024.