HONCHAR, V.; IAKUBCHAK, O.; SHEVCHENKO, L.; MIDYK, S.; KORNIYENKO, V.; KONDRATIUK, V.; ROZBYTSKA, T.; MELNIK, V.; KRYZHOVA, Y. The effect of astaxanthin and lycopene on the content of fatty acids in the yolks of chicken eggs under different storage regimes. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 16, p. 473–489, 2022. DOI: 10.5219/1774. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1774. Acesso em: 29 feb. 2024.