NURGOZHINA, Z.; SHANSHAROVA, D.; UMIRZAKOVA, G.; MALIKTAYEVA, P.; YAKIYAYEVA, M. The influence of grain mixtures on the quality and nutritional value of bread. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 16, p. 320–340, 2022. DOI: 10.5219/1767. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1767. Acesso em: 20 feb. 2024.