TOKYSHEVA, G.; MAKANGALI, K.; UZAKOV, Y.; KAKIMOV, M.; VOSTRIKOVA, N.; BAIYSBAYEVA, M.; MASHANOVA, N. The potential of goat meat as a nutrition source for schoolchildren. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 16, p. 398–410, 2022. DOI: 10.5219/1763. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1763. Acesso em: 3 oct. 2022.