KUKHTYN, M.; SALATA, V.; HORIUK, Y.; KOVALENKO, V.; ULKO, L.; Prosyanуi S.; SHUPLYK, V.; KORNIENKO, L. The influence of the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of yogurt production. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 15, p. 66–73, 2021. DOI: 10.5219/1492. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1492. Acesso em: 28 sep. 2022.