Kuznetsova, E. ., Klimova, E. ., Uchasov, D. ., Yarovan, N. ., Motyleva, S. ., Brindza, J. ., Berezina, N. ., Bychkova, T. ., Gavrilina, V. ., & Piyavchenko, G. . (2018). Assessment of antioxidant properties of grain concentrate and oxidant-antioxidant status pigs after its inclusion in ration feeding. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1), 735–743. https://doi.org/10.5219/981