Zaritskyi, R., Zhuk, Y., Kovpak, V., Derkach, S., Masalovych, Y., Mazur, V., Cheverda, I., Svyrydenko, N., Drachuk, I., & Zhurenko, V. (2023). Monitoring the spread of leptospirosis agent as one of the reasons of low-quality milk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, 833–843. https://doi.org/10.5219/1918