Omelchun, Y., Shevchenko, L., Voynalovich, M., Savchenko, O., Hryshchenco, N., Tkach, G., Androshchuk, O., Drachuk, O., Kozii, M., Rzhevskyi, H., & Slyva, Y. (2023). Effects of pesticides on bee populations and safety of bee honey in Ukraine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, 801–815. https://doi.org/10.5219/1914