Verevkina, M., Goncharov, V., Nesmeyanov, E., Kamalova, O., Baklanov, I., Pokhilko, A., Nagapetova, A., & Miroshnichenko, P. (2023). Application of the Se NPs-Chitosan molecular complex for the correction of selenium deficiency in rats model. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 17, 455–466. https://doi.org/10.5219/1871