Zhuk, Y., Zaritskyi, R., Dreval, D., Derkach, S., Kovpak, V., Masalovych, Y., Ochkolyas, O., Bazyvoliak, S., Antypov, Y., & Kharsika, I. (2022). Antimicrobial susceptibility of mastitis pathogens of dairy cows in Ukraine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 688–704. https://doi.org/10.5219/1791