Nurgozhina, Z., Shansharova, D., Umirzakova, G., Maliktayeva, P., & Yakiyayeva, M. (2022). The influence of grain mixtures on the quality and nutritional value of bread. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 320–340. https://doi.org/10.5219/1767