Ivaniuta, A., Menchynska, A., Nesterenko, N., Holembovska, N., Yemtcev, V., Marchyshyna, Y., Kryzhova, Y. ., Ochkolyas, E., Pylypchuk О., & Israelian, V. (2021). The use of secondary fish raw materials from silver carp in the technology of structuring agents. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 546–554. https://doi.org/10.5219/1626