Holembovska, N. ., Tyshchenko, L. ., Slobodyanyuk, N. ., Israelian, V., Kryzhova, Y. ., Ivaniuta, A. ., Pylypchuk О. ., Menchynska, A. ., Shtonda, O. ., & Nosevych, D. . (2021). Use of aromatic root vegetables in the technology of freshwater fish preserves. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 296–305. https://doi.org/10.5219/1581