Velychko, S., Brovarskyi, V., & Brindza, J. . (2021). Bee stimulation to form protein food reserves. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 274–284. https://doi.org/10.5219/1562