Prytulska, N. ., Motuzka, I., Koshelnyk, A., Motuzka, O., Yashchenko, L., Jarossová, M., Krnáčová, P., Wyka, J. ., Malczyk, E. ., & Habánová, M. . . (2021). Сonsumer preferences on the market of plant-based milk analogues. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 131–142. https://doi.org/10.5219/1485