Kovalyshyna, H. ., Dmytrenko, Y. ., Tonkha, O. ., Makarchuk, O. ., Demydov, O. ., Humenyuk, O. ., Kozub, N. ., Karelov, A. ., Sozinov, I., & Mushtruk, M. (2020). Diversity of winter common wheat varieties for resistance to leaf rust created in the V. M. Remeslo myronivka institute of wheat. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 1001–1007. https://doi.org/10.5219/1447