Slozhenkina, M. I. ., Gorlov, I. F., Kryuchkova, V. V. ., Serkova, A. E., Ryaskova, A. D. ., & Belik, S. N. . (2019). Vegetable ingredient in cheese product. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 1018–1025. https://doi.org/10.5219/1207