Shanina, O., Galyasnyj, I. ., Gavrysh, T. ., Dugina, K. ., Sukhenko, Y. ., Sukhenko, V., Miedviedieva, N., Mushtruk, M., Rozbytska, T. ., & Slobodyanyuk, N. . (2019). Development of gluten-free non-yeasted dough structure as factor of bread quality formation. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 971–983. https://doi.org/10.5219/1201