Gorlov, I., Slozhenkina, M., Mosolov, A., Baranikov, V., Nikolaev, D., Chernyak, A., Sherstyuk, B., & Krotova, O. (2020). Nutritional and biological value of pork obtained from animals fed with lysine and methionine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 112–117. https://doi.org/10.5219/1192