Vasilevskaya, E. R., & Akhremko, A. G. (2019). Proteomic study of pig’s spleen. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 314–317. https://doi.org/10.5219/1093