Stadnyk, I. Y., Piddubnyi, V., Karpyk, H., Kravchenko, M., & Hidzhelitskyi, V. (2019). Adhesion effect on environment process injection. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 429–437. https://doi.org/10.5219/1078