(1)
Piddubnyi, V.; Stadnyk, I.; Kravets, O.; Chahaida, A.; Hushtan, T.; Kahanets-Havrylko, L.; Karpovych, I.; Tupitska, O.; Kostiuk, T.; Rozbytska, T. Characteristics of Mucous-Forming Polysaccharides Extracted from Flax Seeds. Potr. S. J. F. Sci. 2023, 17, 677-693.