(1)
Ustymenko, I.; Bal-Prylypko, L.; Nikolaenko, M.; Ivaniuta, A.; Tverezovska, N.; Chumachenko, I.; Pylypchuk, O.; Rozbytska, T.; Gruntovskyi, M.; Melnik, V. Development of Sour Cream With Vegetable Oils Using a Food Emulsion Stabilised by an Emulsifying Complex. Potr. S. J. F. Sci. 2023, 17, 159-169.