(1)
Bal-Prylypko, L.; Nikolaenko, M.; Volkhova, T.; Holembovska, N.; Tyshchenko, L.; Ivaniuta, A.; Israelian, V.; Menchynska, A.; Shynkaruk, O.; Melnik, V. The Study of Functional and Technological Properties of Vegetarian Ice Cream. Potr. S. J. F. Sci. 2023, 17, 110-121.