(1)
Zhuk, Y.; Zaritskyi, R.; Dreval, D.; Derkach, S.; Kovpak, V.; Masalovych, Y.; Ochkolyas, O.; Bazyvoliak, S.; Antypov, Y.; Kharsika, I. Antimicrobial Susceptibility of Mastitis Pathogens of Dairy Cows in Ukraine. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 688-704.