(1)
Zheplinska, M.; Vasyliv, V.; Shynkaruk, V.; Khvesyk, J.; Yemtcev, V.; Mushtruk, N.; Rudyk, Y.; Gruntovskyi, M.; Tarasenko, S. The Use of Vapor Condensation Cavitation to Increase the Activity of Milk of Lime in Sugar Beet Production. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 463-472.