(1)
Honchar, V.; Iakubchak, O.; Shevchenko, L.; Midyk, S.; Korniyenko, V.; Kondratiuk, V.; Rozbytska, T.; Melnik, V.; Kryzhova, Y. The Effect of Astaxanthin and Lycopene on the Content of Fatty Acids in the Yolks of Chicken Eggs under Different Storage Regimes. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 473-489.