(1)
Tokysheva, G.; Makangali, K.; Uzakov, Y.; Kakimov, M.; Vostrikova, N.; Baiysbayeva, M.; Mashanova, N. The Potential of Goat Meat As a Nutrition Source for Schoolchildren. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 398-410.