(1)
Makarenko, A.; Mushtruk, M.; Rudyk-Leuska, N.; Kononenkо R.; Shevchenko, P.; Khyzhniak, M.; Martseniuk, V.; Kotovska, G.; Klymkovetskyі A.; Glebova, J. Investigation of Internal Organs and Additive Tissue of Hybrid Hypophthalmichthys (Hypophthalmichthys spp.) As a Promising Raw Material for the Production of Dietary Nutritional Products. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 411-430.