(1)
Satayeva, Z.; Tayeva, A.; Rskeldiyev, B.; Zhaksylykova, G.; Akhmetova, N. Nutrition of Older Adults in the Republic of Kazakhstan. Potr. S. J. F. Sci. 2022, 16, 244-257.