(1)
Holembovska, N. .; Tyshchenko, L. .; Slobodyanyuk, N. .; Israelian, V.; Kryzhova, Y. .; Ivaniuta, A. .; Pylypchuk О. .; Menchynska, A. .; Shtonda, O. .; Nosevych, D. . Use of Aromatic Root Vegetables in the Technology of Freshwater Fish Preserves. Potr. S. J. F. Sci. 2021, 15, 296-305.