(1)
Prytulska, N. .; Motuzka, I.; Koshelnyk, A.; Motuzka, O.; Yashchenko, L.; Jarossová, M.; Krnáčová, P.; Wyka, J. .; Malczyk, E. .; Habánová, M. . . Сonsumer Preferences on the Market of Plant-Based Milk Analogues. Potr. S. J. F. Sci. 2021, 15, 131-142.