(1)
Kovalyshyna, H. .; Dmytrenko, Y. .; Tonkha, O. .; Makarchuk, O. .; Demydov, O. .; Humenyuk, O. .; Kozub, N. .; Karelov, A. .; Sozinov, I.; Mushtruk, M. Diversity of Winter Common Wheat Varieties for Resistance to Leaf Rust Created in the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. Potr. S. J. F. Sci. 2020, 14, 1001-1007.