(1)
Slozhenkina, M. I. .; Gorlov, I. F.; Kryuchkova, V. V. .; Serkova, A. E.; Ryaskova, A. D. .; Belik, S. N. . Vegetable Ingredient in Cheese Product. Potr. S. J. F. Sci. 2019, 13, 1018-1025.