(1)
Shanina, O.; Galyasnyj, I. .; Gavrysh, T. .; Dugina, K. .; Sukhenko, Y. .; Sukhenko, V.; Miedviedieva, N.; Mushtruk, M.; Rozbytska, T. .; Slobodyanyuk, N. . Development of Gluten-Free Non-Yeasted Dough Structure As Factor of Bread Quality Formation. Potr. S. J. F. Sci. 2019, 13, 971-983.