[1]
Zaritskyi, R., Zhuk, Y., Kovpak, V., Derkach, S., Masalovych, Y., Mazur, V., Cheverda, I., Svyrydenko, N., Drachuk, I. and Zhurenko, V. 2023. Monitoring the spread of leptospirosis agent as one of the reasons of low-quality milk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 17, (Oct. 2023), 833–843. DOI:https://doi.org/10.5219/1918.