[1]
Omelchun, Y., Shevchenko, L., Voynalovich, M., Savchenko, O., Hryshchenco, N., Tkach, G., Androshchuk, O., Drachuk, O., Kozii, M., Rzhevskyi, H. and Slyva, Y. 2023. Effects of pesticides on bee populations and safety of bee honey in Ukraine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 17, (Oct. 2023), 801–815. DOI:https://doi.org/10.5219/1914.