[1]
Bal-Prylypko, L., Nikolaenko, M., Volkhova, T., Holembovska, N., Tyshchenko, L., Ivaniuta, A., Israelian, V., Menchynska, A., Shynkaruk, O. and Melnik, V. 2023. The study of functional and technological properties of vegetarian ice cream. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 17, (Feb. 2023), 110–121. DOI:https://doi.org/10.5219/1798.