[1]
Honchar, V., Iakubchak, O., Shevchenko, L., Midyk, S., Korniyenko, V., Kondratiuk, V., Rozbytska, T., Melnik, V. and Kryzhova, Y. 2022. The effect of astaxanthin and lycopene on the content of fatty acids in the yolks of chicken eggs under different storage regimes. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 16, (Aug. 2022), 473–489. DOI:https://doi.org/10.5219/1774.