[1]
Tokysheva, G., Makangali, K., Uzakov, Y., Kakimov, M., Vostrikova, N., Baiysbayeva, M. and Mashanova, N. 2022. The potential of goat meat as a nutrition source for schoolchildren. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 16, (Jul. 2022), 398–410. DOI:https://doi.org/10.5219/1763.