[1]
Makarenko, A., Mushtruk, M., Rudyk-Leuska, N., Kononenkо R., Shevchenko, P., Khyzhniak, M., Martseniuk, V., Kotovska, G., Klymkovetskyі A. and Glebova, J. 2022. Investigation of internal organs and additive tissue of hybrid hypophthalmichthys (Hypophthalmichthys spp.) as a promising raw material for the production of dietary nutritional products. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 16, (Aug. 2022), 411–430. DOI:https://doi.org/10.5219/1760.