[1]
Holembovska, N. , Tyshchenko, L. , Slobodyanyuk, N. , Israelian, V., Kryzhova, Y. , Ivaniuta, A. , Pylypchuk О. , Menchynska, A. , Shtonda, O. and Nosevych, D. 2021. Use of aromatic root vegetables in the technology of freshwater fish preserves. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 15, (Apr. 2021), 296–305. DOI:https://doi.org/10.5219/1581.