[1]
Prytulska, N. , Motuzka, I., Koshelnyk, A., Motuzka, O., Yashchenko, L., Jarossová, M., Krnáčová, P., Wyka, J. , Malczyk, E. and Habánová, M. 2021. Сonsumer preferences on the market of plant-based milk analogues. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 15, (Feb. 2021), 131–142. DOI:https://doi.org/10.5219/1485.