[1]
Yatsenko, O., Yushchenko, N., Kuzmyk, U., Pasichnyi, V., Kochubei-Lytvynenko, O., Frolova, N., Korablova, O., Mykoliv, I. and Voitsekhivskyi, V. 2020. Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, (Jul. 2020), 443–450. DOI:https://doi.org/10.5219/1283.